نویسه جدید وبلاگ

1

نوشته شده توسط: امجد زمانی
ارسال بهشروع کن وعکسی از جهان بکش

اگرنشد تو قسمتی ازآن بکش

نگو که دست کس به سیب ها نمیرسد

دوچوب رسم کن ونردبان بکش

ومرد را برای روزهای خوب

نه،مرد را فقط برای نان بکش

من شکسته را شکسته تر بساز

وخویش را جوان ،نه نوجوان بکش

چقدر دست و پا و پاودست میکشی؟

دلی برای مردم جهان بکش

چه میشود خلاف کرد ؟ برخلاف رسم

به شانه ی مترسک آشیان بکش

وماه را بروی دوش خود بگیر

وتا شب دلم کشان کشان بکش

وبی درنگ یک علامت سوال سرخ

بروی برگه های امتحان بکش

خطوط رنج را جدا مکن زمن

مرا کنار درد همزمان بکش

بس است خط خطی نکن سیاه شد

ورق بزن دوباره آسمان بکش

بمان پرنده را رها کنو بخند

وبالهای خسته را جوان بکش

وپاک کن تفنگو مرد و تیر را

وآب و دانه را بجایشان بکش

دوبسته قرص درد سر بخر ،بعد

صفی بلند از زن زمان بکش

اگر به کوه و صخره میرسد نژاد سنگ

نترس پای آب را میان بکش

زنی شبیه یک فرشته را ورق بزن

زنی خمیده تر زیک کمان بکش

بجای سبزه و گلو گیاه و دشت

گرسنه اند شاعران تونان بکش

تمام نقشه های من خراب میشوند

تو نقشه ای برای عاشقان بکش

امجد زمانی


گزارش تخلف
بعدی